Vi kan altid nås via vores døgntelefon: +45 81 901 900
  • Salgsbetingelser

    Salgsbetingelser

Salgsbetingelser

1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale.

2. Ydelser

2.1 Hamilton Manpower ApS udlejer mandskab.
Kunden har de fulde ledelses over instruktionsbeføjelser overfor mandskabet, og mandskabet skal udføre det af Kunden anviste arbejde samt følge alle Kundens instruktioner.

2.2 Kunden stiller alt nødvendigt materiale, værktøj, sikkerhedsudstyr m.v. til rådighed for mandskabet. Kunden stiller ligeledes alle nødvendige faciliteter til rådighed for mandskabet, herunder bade- toilet – og spisefaciliteter. Med mindre andet er aftalt.

3. Pris, betaling og timesedler m.v.

3.1 Hamilton Manpower ApS fakturerer kunden for det antal timer medarbejderne befinder sig på den af Kunden anviste plads, ekskl. aftalte pauser.
Kunden faktureres fuldt ud for spildtid.

3.2 Det er til enhver tid, som udgangspunkt den mellem kunden og Hamilton Manpower skriftligt aftalte timepris, der ligger til grund for faktureringen.

3.3 Hamilton Manpowers mandskab afleverer ved arbejdets eller ugens afslutning timesedler til Kunden. Disse skal Kunden enten samme dag eller senest næste arbejdsdag, kvittere for modtagelse af.
Kunden er forpligtiget til at kvittere for modtagelse på timesedler uanset om Kunden måtte have indsigelser i forhold til indholdet på timesedlerne.

3.4 Hvis kunden har indsigelser mod mandskabets arbejdstimer, skal kunden på den modtagende timeseddel gøre et notat og senest dagen efter, at have kvitteret for modtagelse af arbejdssedler pr. mail fremsende indsigelser til Hamilton Manpower ApS. Er dette ikke muligt er kunden forpligtet til, så hurtigt som muligt, at gøre Hamilton Manpowers opmærksom på indsigelserne.
Hvis indsigelserne ikke er fremsat inden for denne frist, anses timesedlerne for accepteret af Kunden og Kunden har fortabt retten til senere at fremsætte indsigelser.

3.6 Betalingsbetingelser er 8 dage netto fra fakturadato. Ved senere betaling faktureres kunden, ud over evt. rykkergebyr en morarente på 1,8 % pr. påbegyndt måned.

4. Ansvar, mangler forsinkelser

4.1 Hamilton Manpower ApS sikrer, at mandskabet har dokumentation for at besidde de af Kunden udtrykkelige oplyste relevante og ønskede certifikater, kvalifikationer m.v.

4.2 Kunden har de fulde instruktionsbeføjelser/forpligtelser overfor mandskabet og skal selv foretage den løbende kontrol af det af mandskabet udførte arbejde. Fejl og mangler ved mandskabets arbejde, som kan henføres til manglende instruktion fra Kundens side, kan hverken medføre krav om afslag i pris eller krav om erstatning fra Kundens side.

4.3 Hvis Kunden godtgør, at en eller flere af medarbejderne i Hamilton Manpowers mandskab ikke udfører arbejdet i sædvanlig og god håndværksmæssig kvalitet, holder uberettigede pauser eller i øvrigt ikke kan samarbejde med de øvrige på pladsen, skal Hamilton Manpower ApS udskifte medarbejderen eller medarbejderne.
Kundens indsigelser over medarbejderen eller medarbejderne skal straks fremsættes skriftlig overfor Hamilton Manpower ApS , hvorefter Hamilton Manpower ApS hurtigst muligt finder anden egnet medarbejder.

4.4. Hamilton Manpower ApS er ikke ansvarlig for forsinkelser som skyldes mandskabets forhold eller øvrige forhold på Kundens plads. Hamilton Manpower ApS er ligeledes ikke ansvarlig for forsinkelser som skyldes sygdom eller andet fravær hos det mandskab, som Hamilton Manpower ApS har afsat til Kunden. Kunden kan kun kræve afslag i Hamilton Manpower ApS pris som følge af forsinkelse, hvis Hamilton Manpower ApS i strid med aftalen foretager flytning af mandskab til andre, af Kunden uafhængige opgaver.

4.5 Hamilton Manpower ApS er under ingen omstændigheder ansvarlig for drifts-, tids, avance, eller andre direkte eller indirekte tab hos Kunden eller Kundens kunder og samarbejdspartnere uanset om dette skyldes mangler ved mandskabets arbejde, jfr. Pkt. 4.3 eller forsinkelse som Hamilton Manpower ApS er ansvarlig for, jfr. Pkt. 4.4. Kunden kan kun i det omfang nærværende forretningsbetingelser giver mulighed herfor kræve afslag i  Hamilton Manpower ApS pris.

5. Sikkerhed forsikringer m.v.

5.1 Kunden skal stedse sørge for at stille al nødvendigt og sædvanligt sikkerhedsudstyr til rådighed for mandskabet. Kunden har det fulde ansvar for, at mandskabet overholder alle generelle sikkerheds forskrifter såvel for pladsens særlige sikkerhedsforskrifter.

5.2 Hvis mandskabet og Hamilton Manpower ApS, som deres arbejdsgiver tildeles bøder for manglende overholdelse af sikkerhedsforskrifter, skal Kunden i det indbyrdes forhold mellem Hamilton Manpower ApS og Kunden betale bøden eller bøderne.

5.3 Kunden og ikke Hamilton Manpower ApS forpligter sig til, til stedse at opretholde de nødvendige og lovmæssige erhvervs- og produktansvars-forsikring samt arbejdsskade-forsikring.

6. Lovvalg og værneting.

6.1 Tvistigheder i forbindelse med aftaler mellem Hamilton Manpower ApS og Kunden skal afgøres af det Danske retsvæsen.

7. Ansvarsbegrænsning

7.1 Et Erstatningskrav over for Hamilton Manpower ApS kan aldrig overstige fakturabeløbet for de af kunden betalte timer.

7.2 Da det er kunden alene der har det ledelsesmæssige og fremdriftsmæssige ansvar hæfter Hamilton Manpower ApS ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i anledning af aftalen, herunder indirekte tab, samt tab påført kundens samarbejdspartnere, leverandører eller andet, der måtte opstå som følge af forsinkelse eller mangler ved det udførte arbejde.

7.4 Det påhviler Hamilton Manpower ApS uden ugrundet ophold skriftligt at underrette køber, derom der indtræffer omstændigheder som nævnt i pkt 7.3

Vi tilbyder vikarer indenfor...

On-/Offshore

On-/Offshore

Vi skaffer vikarer til virksomheder i hele Danmark fra vores kontor i Frederikshavn. Hvor vi bor og holder til.

Certifikat Svejser

Certifikat Svejser

Har du behov for en helt specifik medarbejder med særlige certificeringer eller kompetencer?

Maritime

Maritime

Vi udfører en bred vifte af service samt vedligeholdelse på skibe/ borerigge både i dok og under drift.

VVS

VVS

Hamilton Manpower har gennem Tiden opbygget kompetencer ud i at løse både specialiserede og almindelige opgaver indenfor varme, ventilation og sanitet.

Olie & Gas

Olie & Gas

Fleksible mandskabs-løsninger Hamilton Manpower leverer kompetente medarbejdere indenfor alle faggrupper til olie- og gasindustrien, såvel offshore som onshore.

Skibsreparation

Skibsreparation

Hamilton Manpower løser løbende skibsbygnings og -reparationsopgaver for en række danske aktører heriblandt Fayard og Maersk.

Stålmontage

Stålmontage

Hamilton Manpower løser mange forskellige typer opgaver indenfor rør-, stålkonstruktioner og montage.

Offshore Vind

Offshore Vind

Hamilton Manpower leverer kompetente medarbejdere indenfor forskellige faggrupper til vindindustrien, såvel offshore som onshore.

Ventilation

Ventilation

Hamilton Manpower er landsdækkende, hvilket betyder, at du som virksomhed kan bestille en Medarbejder hvor som helst i landet.

Mandskab

Mandskab

Hos Hamilton Manpower sætter vi ærlige principper, kvalitet, og udvikling af dygtige medarbejdere i højsædet.

Isolering

Isolering

Vi har gennem mange år været behjælpelig med nybygninger, skibsisolering, samt deres reparationer af skibe.

Elektriker

Elektriker

Leje af en kvalificeret elektriker vikar kan hjælpe dit firma gennem en spidsbelastningsperiode.